søndag 3. august 2014

I elva 3.Siste omgang av bildeutsnitt fra Glitreelva i et område med mye fine kalksteinsformasjoner.

Et gledelig forhold er at området fra Høgfoss, altså elva og lisidene helt ned til bebyggelsen i Kjåkadalen, i alt 461 dekar, er foreslått verna, sannsynligvis med navnet Glitra naturreservat.

Utdrag fra fylkesmannens tilrådning:

Verneformål, særskilte verneverdier og hjemmelsgrunnlag
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammel skog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske 
prosesser. Viktige verdier er fuktig bekkemiljø på kalkrik berggrunn med kalkskog og gammel 
naturskog rik på død ved. Kløfta er variert, den har et spesielt og sjeldent artsmangfold, og 
flere truete og sjeldne arter.
Hjemmelsgrunnlaget er naturmangfoldloven § 37.

Dette må hilses velkommen som et lite, men viktig, bidrag til bevaring av natur og mangfold i nærområdet vårt her i Lier. Ikke minst med bakgrunn i at det var seriøse krefter som jobba for å få til kraftutbygging i området.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar